★Signup for free trial lesson★

previous arrow
next arrow
Slider

           


◆ Dorudorudoru application of the free trial lesson ] with and Notes.

 

◆ lesson in free trial lesson regular lessons both [WEB camera’s built-in personal computer] use, but you can also attend a mobile phone or tablet.

※ mobile phone or tablet is always required earphones. Download the ZOOM app always before students ※. (It is automatically downloaded when you click a notification to URL.)

 

◆ Because the free trial lesson you can not specify a lecturer, please understand.

 

◆ 1 Sorry ※ after but trial lesson to sign up, we do not do immediately offered. Adjust and students of the lessons desired date and instructors of the offered schedule, will be group lessons with as much as possible the same Japanese ability level of the students. After application (as soon as offered. Collection ※ 3 or more seekers), we plan to within 10 days from 3 days.

 

Thank you for your understanding my best regards.

 

◆ [free trial lesson] application of the method.

 

◆ 2 ※ Free trial lesson 45 a minute lessons will be received once. ※ Free trial lesson is 3 or more people will be in the group lessons.

In addition, free trial lesson ※ [ZOOM] will be made in. be careful.

 

[1] Application of the free trial lesson will fill out the form below, the application will send me a procedure mail.

              

 

[2] application after the completion of procedure, ICJ than offered date and time of the free trial lesson so you inform the always-mail reply of consent

Thank you. It becomes reservation completion by reply e-mail consent from you. ※ In addition, those who do not reply, I will consider it as cancellation.

              

 

 

※ do not? You can participate in the day before the trial lesson? Of a final confirmation e-mail I will send from the ICJ. For those who had you an e-mail reply to be able to participate and we will mail the participation URL. ※ In addition, those who do not reply, I will consider it as cancellation.

 

[3] ( offered date and time of free trial lessons determines, will reply the approval e-mail, if we receive a final confirmation e-mail from you to the previous day’s lesson, we will e-mail the lesson participation URL from the ICJ. Lesson day puts on the screen of the lessons at the click of a URL.

              

 

[4] ◆ ※ after booking does not have to be the ZOOM registration. If it yourself think requires free registration of the [ZOOM] will take the ICJ please let us know by e-mail to. Also it does not matter if I have to fill in the [ZOOM] Free registration of the account to your consent mail.

※ or not the personal computer that comes with a camera, please prepare a camera that is connected to your PC if there is no. No camera and not be subjected to the lessons.

 

              

 

[5] [ Free trial lesson the day before ] to the ICJ than, it will send a final confirmation e-mail of course to your email address.

Thank you for your reply be sure to confirm. ※ I am sorry but I will consider it as cancellation those who do not reply.

▲ when we receive from your confirmation e-mail, participate in free trial lessons I will inform you of the URL. )

             

             

 

[6] ◆ ※ Please click the participation URL that was announced 10 minutes before the lesson. You can enter to the lesson room. ※ The cancellation of the day of the offered 30 we will consider it as minutes ago. In case of cancellation as soon as possible ICJ thank you e-mail connection to.

 

On the day of the free trial lesson , when it is time 10 minutes before the reservation [ZOOM] using the Enter the participation URL,

Please lessons will be entered on the screen of the instructor.

 

◆ free trial lesson in what you prepare. Textbooks, etc. is not required. After the final confirmation email from your previous day lessons,

ICJ might be allowed to write a lesson for materials, etc. from. Do not forget the day the case. ※ Please prepare a camera built in a personal computer. ▲ You can also attend a mobile phone or tablet, but be sure to prepare the earphone.

 

 

So, on top of the fill in the necessary information from the following application form, please contact us.

※ [country name, sex, and your Japanese learning level 1, 2, 3, 4, 5 (choose 1 to 7.) Any one of the? – Free trial lesson desired day of the week and time of day, name,

Complete the required fields of the E-mail address message, and send.

 

◆ ※ For [your Japanese learning level], please fill out the form sure to choose your leveling Lumpur from below.

1. Beginner 2. Elementary (N5 about .JLPT that can be simple greetings and read-write) 3. Pre-Intermediate (simple conversation for Everyone Japanese beginner, about N4 of the JLPT)

4. Intermediate (about a certain degree of conversation can be. Kanji also a little .JLPT N3) 5. Senior (everyday conversation is almost possible. Kanji can be seen to some extent N2 ~ of .JLPT N1)

 

▲ ※ choose one of the band desired day of the week and time of the free trial lesson (1 to 7 pick one.) Please fill out the form always.

★ until 1. Start pm 7 pm to 10 pm Monday. ★ 2. Until 7:00 pm to 10:00 start Tuesday afternoon. ★ 3. Until 7 am to 10 pm start Wednesday afternoon. ★ 4. 7 pm Thursday o’clock pm to 10 pm start. ★ 5 Friday only start at 8 pm. ★ 6. Until the afternoon start at 8 am to 10 pm on Saturday. ★ 7. Until the afternoon start at 8 am to 10 pm Sunday. 🔺The same Japanese as long as you do not gather people of level 3 or more people, lessons are offered will not. Please be careful.

 

▲ ※ All of the above offered time will be in the Philippines time. (It is minus one hour of Japan time.)

 

Dorudorudoru ◆  [  Ứng dụng dùng thử miễn phí Lesson  ] Với Và Notes.

 

◆ bài học trong các bài học thường xuyên bài học thử nghiệm miễn phí cả [WEB camera tích hợp trong máy tính cá nhân] sử dụng, nhưng bạn cũng có thể tham dự một điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Điện thoại di động Hoặc ※ Tablet Is Always Required Tai nghe. Download ZOOM App Luôn Trước Học sinh ※.  (Nó sẽ tự động tải về khi bạn nhấp vào thông báo Để URL).

 

◆  Vì Các Bài học thử miễn phí Bạn Không thể chỉ định một Giảng viên, xin vui lòng Hiểu.

 

◆ 1 Xin lỗi ※ sau nhưng bài học thử nghiệm để đăng ký, chúng tôi không làm ngay lập tức cung cấp. Điều chỉnh và sinh viên trong những bài học ngày và huấn luyện viên của kế hoạch cung cấp mong muốn, sẽ là bài học nhóm với càng nhiều càng tốt các mức độ khả năng Nhật Bản cùng của sinh viên.  Sau khi ứng dụng (càng sớm càng cung cấp. Bộ sưu tập ※ 3 hoặc nhiều hơn Seekers), chúng tôi dự định Trong thời hạn 10 ngày kể từ lần 3 ngày.

 

Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn liên quan hết sức mình.

 

◆ [bài học thử nghiệm miễn phí] ứng dụng của phương pháp.

 

2 ※ miễn phí ◆ Trial Lesson  45  A Minute Lessons  1  sẽ được nhận khi. ※ dùng thử miễn phí Lesson là 3 người trở lên  sẽ được trong Nhóm Các bài học.

Ngoài In, dùng thử miễn phí Lesson ※  [ZOOM]  sẽ được thực hiện. Hãy cẩn thận.

 

[1]  Ứng dụng dùng thử miễn phí Lesson sẽ điền vào mẫu dưới đây, Ứng dụng  sẽ gửi cho tôi một thủ tục Mail.

              

 

[2] ứng dụng  sau khi hoàn thành thủ tục,  ICJ  Thân  (  Cung cấp Ngày Và Thời gian dùng thử miễn phí Lesson  )  Vì vậy, Bạn Thông báo  Các Luôn-Mail Trả lời chấp thuận

Bạn cảm ơn. Nó trở thành Reservation Hoàn By Reply E-Mail Chấp thuận Từ bạn.  ※ Trong Ngoài ra, những người không trả lời, tôi sẽ xem xét nó như hủy.

              

 

 

◆ ※ không? Bạn có thể tham gia Ngày trước khi Hội đồng xét xử Lesson? Of A cuối cùng nhận E-Mail tôi sẽ từ ICJ. Đối với những người đã cho bạn một e-mail Trả lời Để có thể tham gia và chúng tôi sẽ mail URL tham gia. ※ Ngoài ra, những người không trả lời, tôi sẽ xem xét nó như là hủy.

 

[3] (  ngày và giờ Trial bài học miễn phí Cung cấp  )  quyết định, sẽ trả lời Các Phê duyệt E-Mail, Nếu chúng tôi nhận được xác nhận Chung kết bảng E-Mail Từ Bạn To The Trước ngày CỦA Lesson, Chúng tôi sẽ e-mail URL Lesson tham gia Từ các puts ngày ICJ. bài học trên màn hình trong những bài học tại bấm vào một địa chỉ URL.

              

 

[4]  ◆  ※ Sau khi đăng ký trước không phải là đăng ký ZOOM. Nếu It Yourself Nghĩ Yêu cầu  Miễn phí đăng ký của [ZOOM]  sẽ lấy  ICJ  Xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng E-mail tới. Ngoài ra nó không quan trọng nếu tôi có để điền vào [ZOOM] miễn phí đăng ký tài khoản để email có sự đồng ý của bạn.

※ hoặc không phải là máy tính cá nhân mà đi kèm với một máy ảnh, xin vui lòng chuẩn bị một camera được kết nối với máy tính của bạn nếu không có. Không có máy ảnh và không phải chịu những bài học.

 

              

 

[5] [  Trial miễn phí Lesson Ngày Trước  ]  To The  ICJ  Thân, nó sẽ gửi một cuối cùng nhận Email Of Course Để Địa chỉ Email của bạn.

Cảm ơn bạn đã trả lời của bạn hãy chắc chắn để xác nhận. ※ Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ xem xét nó như là hủy bỏ những người không trả lời.

▲  (  When We Nhận Từ Xác nhận của bạn E-Mail, tham gia thử nghiệm bài học miễn phí  tôi sẽ thông báo cho bạn về những địa chỉ URL.  )

             

             

 

[6]  ◆ ※ vui lòng nhấp vào URL tham gia đã được công bố 10 phút trước khi Lesson. Bạn có thể Nhập To The Lesson Phòng.  ※ Các Hủy Of The Day Of The Cung cấp  30  Chúng tôi sẽ xem xét nó Như Phút trước. Trong trường hợp hủy Như càng tốt Ngay  ICJ  cảm ơn E-mail kết nối Để.

 

[  On The Day Of The Trial miễn phí Lesson  ]  , Khi đó là thời gian 10 phút trước khi Reservation  [ZOOM]  Sử dụng Nhập URL tham gia,

bài học xin sẽ được nhập trên màn hình của người hướng dẫn.

 

◆  [  dùng thử miễn phí Lesson  ]  Trong What You Chuẩn bị. Sách giáo khoa, vv là không cần thiết. Sau khi xác nhận Email cuối cùng Từ trước ngày Lessons của bạn,

ICJ  có thể được phép viết một bài học cho Vật liệu, vv Từ. Đừng quên ngày Trường hợp. ※ Xin Chuẩn bị một máy ảnh xây dựng trong một máy tính cá nhân. ▲ Bạn cũng có thể tham dự một điện thoại di động hoặc máy tính bảng, nhưng chắc chắn để Chuẩn bị tai nghe.

 

 

Vì vậy, trên đầu trang của các điền vào các thông tin cần thiết từ các mẫu đơn sau đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

◆ ※ [Tên Nước, Sex, Và Nhật của bạn Học  Cấp 1, 2, 3, 4, 5 (Chọn 1 Để 7.) Bất kỳ Một Of The – Dùng thử miễn phí Lesson mong muốn ngày trong tuần và thời gian trong ngày, Tên,

Điền vào các trường được yêu cầu của thông điệp địa chỉ E-mail, và gửi.

 

◆ ※ Đối với [mức độ học tập tiếng Nhật của bạn], xin vui lòng điền vào mẫu chắc chắn để chọn san lấp mặt bằng của bạn Lumpur từ bên dưới.

1. 2. Tiểu Beginner (N5 về .JLPT đó có thể là lời chào đơn giản và read-write) 3. Pre-Intermediate (đàm thoại đơn giản cho mọi người mới bắt đầu của Nhật Bản, khoảng N4 của JLPT)

4. Intermediate (khoảng một mức độ nhất định của cuộc nói chuyện có thể được. Kanji cũng một chút .JLPT N3) 5. Senior (cuộc nói chuyện hàng ngày là gần như có thể. Kanji có thể được nhìn thấy trong chừng mực nào N2 ~ của .JLPT N1)

 

▲ ※ chọn một trong những ban nhạc mong muốn ngày trong tuần và thời gian của bài học thử nghiệm miễn phí (1-7 chọn một.) Xin vui lòng điền vào mẫu luôn.

Cho đến 1. Bắt đầu ★ Chiều 19:00 Để 10:00 thứ Hai. ★ 2. Cho đến 7:00 đến 10:00 Bắt đầu Thứ Ba Chiều.  ★ 3. Cho đến 7 giờ sáng đến 22:00 Bắt đầu Thứ Tư Chiều. ★ 4. 19:00 Thứ năm  O ‘ pm Để 10 Clock pm Start. ★ 5 Thứ Sáu Chỉ bắt đầu từ 20:00. ★ 6. Cho đến buổi chiều bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối Ngày thứ bảy. ★ 7. Cho đến buổi chiều bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối chủ nhật.  🔺Người Nhật Same  long Như Bạn Như Đỗ Không Thu thập nhân dân cấp 3 hay nhiều người, bài học được cung cấp Will  Không. Xin hãy cẩn thận.

 

▲ ※ Tất cả thời gian được cung cấp trên sẽ có trong thời gian Philippines. (Nó là âm một giờ của Nhật Bản thời gian.)

 


◆ Dorudorudoru application ng libreng pagsubok na aralin ] may at Notes.

 

◆ aralin sa libreng pagsubok na aralin regular na mga aralin sa parehong [WEB camera built-in na personal computer] gamitin, ngunit maaari mo ring dumalo sa isang mobile phone o tablet.

※ mobile phone o tablet ay palaging kinakailangang earphones. I-download ang ZOOM app na lagi sa harap aaral ※. (Ito ay awtomatikong nai-download kapag nag-click ka ng isang abiso sa URL.)

 

◆ Dahil sa libreng pagsubok na aralin na hindi mo maaaring tukuyin ang isang lecturer, mangyaring maunawaan.

 

1 Paumanhin ※ matapos ngunit pagsubok na aralin upang mag-sign up, hindi natin gawin kaagad inaalok. Ayusin at mag-aaral ng mga aralin nais na petsa at instructor ng inaalok iskedyul, ay magiging mga aralin group na may mga hangga’t maaari sa parehong Hapon kakayahan na antas ng mag-aaral. Pagkatapos application (sa lalong madaling inaalok. Collection ※ 3 o higit pang mga naghahanap), plano namin na sa loob ng 10 araw mula sa 3 araw.

 

Maraming salamat sa inyong pag-unawa sa aking best regards.

 

◆ [libreng pagsubok na aralin] application ng pamamaraan.

 

2 ※ Libreng pagsubok na aralin 45 ng isang minuto aralin ay nakatanggap ng isang beses. ※ Libreng pagsubok na aralin ay 3 o higit pang mga tao ay magiging sa ang mga aralin group.

Sa karagdagan, ang libreng pagsubok na aralin ※ [ZOOM] ay gagawin sa. Mangyaring tandaan.

 

[1] Application ng libreng pagsubok na aralin ay punan ang form sa ibaba, ang application ay magpadala sa akin ng isang pamamaraan ng koreo.

              

 

[2] Ang application na matapos ang pagkumpleto ng pamamaraan, ICJ kaysa sa inaalok petsa at oras ng libreng pagsubok na aralin para ipaalam sa iyo ang laging-mail reply ng pahintulot

Salamat sa inyo. Nagiging reservation pagkumpleto ng reply e-mail na pahintulot mula sa iyo. ※ Sa karagdagan, ang mga taong huwag sumagot, ako ay isaalang-alang ito bilang pagkansela.

              

 

 

※ hindi? Maaari mong lumahok sa mga araw bago ang pagsubok na aralin? Ng isang pangwakas na kumpirmasyon sa e-mail ako’y magsusugo mula sa ICJ. Para sa mga taong nagkaroon ka ng isang e-mail reply upang magawang upang lumahok at kami ay i-mail ang partisipasyon URL. ※ Sa karagdagan, ang mga taong huwag sumagot, ako ay isaalang-alang ito bilang pagkansela.

 

[3] ( inaalok petsa at oras ng libreng pagsubok aralin Tinutukoy, ay sumagot ang pag-apruba ng e-mail, kung makatanggap kami ng isang pangwakas na kumpirmasyon sa e-mail mula sa iyo upang aralin ng nakaraang araw, kami ay e-mail ang partisipasyon lesson URL mula sa ICJ. Aralin araw naglalagay sa screen ng mga aralin sa pag-click ng isang URL.

              

 

[4] , ÓÜ ※ pagkatapos ng booking ay hindi kailangang maging ang ZOOM registration. Kung ito ang iyong sarili sa tingin ay nangangailangan ng libreng registration ng [ZOOM] ay kukuha ng ICJ mangyaring ipaalam sa amin sa pamamagitan ng e-mail sa. Din ito ay hindi mahalaga kung ako ay may upang punan ang [ZOOM] Libreng pagpaparehistro ng account kung ang iyong pahintulot mail.

※ o hindi ang personal computer na ay may isang kamera, mangyaring maghanda ng isang kamera na ay konektado sa iyong PC kung walang. Walang camera at hindi mapasailalim sa mga aralin.

 

              

 

[5] [ Libreng pagsubok na aralin sa araw bago ] sa ICJ kaysa sa, ito ay magpapadala ng isang pangwakas na email sa pagkumpirma ng kurso sa iyong email address.

Maraming salamat sa inyong reply siguraduhin upang kumpirmahin. ※ Ikinalulungkot kong nguni’t aking gugunitain ito bilang pagkansela sa mga hindi tumugon.

▲ kapag natanggap namin mula sa iyong kumpirmasyon sa e-mail, lumahok sa libreng pagsubok lessons ko ipaalam sa inyo ng URL. )

             

             

 

[6] ◆ ※ Mangyaring i-click ang partisipasyon URL na inihayag ng 10 minuto bago ang aralin. Maaari mong ipasok sa kuwarto aralin. ※ Ang pagkansela ng araw ng inalok 30 isasaalang-alang namin ito bilang minuto ang nakalipas. Sa kaso ng pagkansela sa lalong madaling panahon ICJ thank you e-mail connection sa.

 

Sa araw ng libreng pagsubok na aralin , kapag ito ay oras 10 minuto bago ang reservation [ZOOM] gamit ang Ipasok ang partisipasyon URL,

Mangyaring aralin ay ipapasok sa screen ng magtuturo.

 

◆ libreng pagsubok na aralin sa kung ano ang iyong maghanda. Textbook, at iba pa ay hindi kinakailangan. Matapos ang huling confirmation email mula sa iyong nakaraang araw lessons,

ICJ ay maaaring pinapayagang sumulat ng isang aralin para sa mga materyales, at iba pa mula sa. Huwag kalimutan ang araw na ang kaso. ※ Mangyaring maghanda ng isang kamera na binuo sa isang personal computer. ▲ Maaari mo ring dumalo sa isang mobile phone o tablet, ngunit maging sigurado upang ihanda ang earphone.

 

 

Kaya, sa itaas ng fill in ng kinakailangang impormasyon mula sa mga sumusunod na application form, mangyaring makipag-ugnay sa amin.

◆ ※ [country pangalan, kasarian, at ang inyong mga Hapon pag-aaral sa antas 1, 2, 3, 4, 5 (pumili ng 1 hanggang 7.) Anumang isa sa mga – Libreng pagsubok na aralin ninanais na araw ng linggo at oras ng araw, pangalan,

Kumpletuhin ang mga kinakailangang field ng address message E-mail, at ipadala.

 

◆ ※ Para sa [iyong Hapon na antas ng pag-aaral], mangyaring punan ang form sa siguraduhin na piliin ang iyong leveling Lumpur mula sa ibaba.

1. Baguhan 2. Elementarya (N5 tungkol .JLPT na maaaring maging simple pagbati at read-write) 3. Pre-Intermediate (simple-uusap para sa bawat Hapon baguhan, tungkol N4 ng JLPT)

4. Intermediate (tungkol sa isang tiyak na antas ng pag-uusap ay maaaring maging. Kanji din ng isang maliit na .JLPT N3) 5. Senior (araw-araw na pakikipag-usap ay halos posible. Kanji ay makikita sa ilang mga lawak N2 ~ of .JLPT N1)

 

▲ ※ pumili ng isa sa band ninanais na araw ng linggo at oras ng libreng pagsubok na aralin (1 hanggang 7 pumili ng isa.) Mangyaring punan ang form lagi.

★ hanggang 1. Start pm 7:00-22:00 Lunes. ★ 2. Hanggang 19:00-10:00 start Martes ng hapon. ★ 3. Hanggang 07:00-22:00 start Miyerkules ng hapon. ★ 4. 19:00 Huwebes o’clock pm hanggang 10 pm simula. ★ 5 Biyernes lamang magsimula sa 08:00. ★ 6. Hanggang sa simula hapon sa 08:00-22:00 sa Sabado. ★ 7. Hanggang sa simula hapon sa 08:00-22:00 Linggo. 🔺Ang parehong mga Hapon hangga’t hindi mo mangalap ng mga tao ng antas 3 o higit pang mga tao, mga aralin ay inaalok ay hindi. Pakitandaan

 

▲ ※ Ang lahat ng mga nasa itaas na inaalok ng panahon ay magiging sa time Pilipinas. (Ito ay minus isang oras ng Japan oras.)

 


$$$◆[無料体験レッスンの申し込み]ついてのご注意。

 

◆レッスンは無料体験レッスン・正規レッスン共に[WEBカメラ内蔵パソコン]を使いますが、携帯電話やタブレットでも受講できます。

※携帯電話やタブレットは必ずイヤホンが必要です。※必ず受講前にZOOMアプリをダウンロードして下さい。(お知らせするURLをクリックすると自動的にダウンロードされます。)

 

無料体験レッスンは講師を指定できませんので、ご了承下さい。

 

◆1※申し訳ありませんが体験レッスンはお申し込み後、直ぐに開講致しません。生徒のレッスン希望日と講師の開講スケジュールとを調整し、なるべく同じ日本語能力レベルの生徒とのグループレッスンになります。(※3人以上の希望者が集まり次第開講.)お申込み後、3日から10日以内を予定しています。

 

ご了解宜しくお願い致します。

 

◆[無料体験レッスン]申し込みの方法。

 

◆2※無料体験レッスンは45分レッスンを1回受けられます。 ※無料体験レッスンは3人以上のグループレッスンになります。

又、※無料体験レッスンは[ZOOM]にて行います。ご注意下さい。

 

[1] 無料体験レッスンのお申し込みは下記フォームに必要事項を記入して頂き、申し込み手続きメールを送信お願い致します。

              

 

[2] 申し込み手続き完了後に、ICJより(無料体験レッスンの開講日時)をお知らせしますので必ず了解のメール返信を

お願い致します。あなたからの了解の返信メールにて予約完了になります。※尚、返信のない方はキャンセルとさせて頂きます。

              

 

 

◆※ 体験レッスンの前日に参加できるか? できないか?の最終確認メールをICJから送らせていただきます。参加できるとメール返信して頂いた方には参加URLをメールさせて頂きます。※尚、返信のない方はキャンセルとさせて頂きます。

 

[3] (無料体験レッスンの開講日時)が決まり、了解メールを返信して頂き、レッスンの前日にあなたからの最終確認メールを頂いたら、ICJからレッスン参加URLをメール致します。レッスン当日はURLをクリックするだけでレッスンの画面に入れます。

              

 

[4] ※予約手続き完了後もZOOM登録しなくてかまいません。ご自分が必要と思うなら[ZOOM]の無料登録をとって頂きICJまでメールにてお知らせ下さい。又あなたの了解メールに[ZOOM]無料登録のアカウントを記入して頂いても構いません。

※パソコンはカメラがついているものか、無い場合はパソコンに繋がっているカメラを準備してください。カメラがないとレッスンをうけられません。

 

              

 

[5] [無料体験レッスンの前日]ICJより、受講の最終確認メールをあなたのメールアドレスに送らせて頂きます。

必ず確認のご返信をお願い致します。※申し訳ありませんが返信のない方はキャンセルとさせて頂きます。

(あなたから確認メールを頂いた際に、無料体験レッスンの参加URLをお知らせ致します。)

             

             

 

[6]◆※レッスンの10分前にお知らせした参加URLをクリックして下さい。レッスンルームへ入室出来ます。※又当日のキャンセルは開講の30分前とさせて頂きます。キャンセルの場合は至急ICJへメール連絡をお願い致します。

 

[無料体験レッスンの当日]、予約時間10分前になったら[ZOOM]を使って参加URLを入力し、

担当講師の画面に入って頂きレッスンを受けて下さい。

 

[無料体験レッスン]であなたが準備するもの。教科書等は不要です。レッスン前日あなたからの最終確認メール後、

ICJよりレッスン用資料等をメールさせて頂くかもしれません。その場合は当日忘れないようにして下さい。※カメラ内蔵パソコンを準備して下さい。 ▲携帯電話やタブレットでも受講できますが必ずイヤホンを用意して下さい。

 

 

それでは、下記申し込みフォームから必要事項を記入の上、ご連絡をお願い致します。

◆※[ 国名・性別・あなたの日本語学習レベルは1・2・3・4・5のどれか? ・無料体験レッスン希望曜日と時間帯 (1~7を選ぶ。)・名前・

Eメールアドレス・メッセージ]の必要事項を記入し、送信して下さい。

 

◆※[あなたの日本語学習レべル]については、下記からあなたのレべルを選んで必ずフォームに記入して下さい。

1.初心者 2.初級(簡単なあいさつや読み書きが出来る。JLPTのN5程度) 3.初中級(簡単な会話・みんなの日本語初級、JLPTのN4程度)

4.中級(ある程度の会話が出来る。漢字も少々。JLPTのN3程度)  5.上級(日常会話がほぼ出来る。漢字もある程度わかる。JLPTのN2~N1)

 

▲※無料体験レッスンの希望曜日と時間帯 を1つ選んで(1~7を1つ選ぶ。) 必ずフォームに記入して下さい。

★1.月曜の午後7時~午後10時スタートまで。 ★2.火曜日の午後7時 ~午後10時スタートまで。★3. 水曜日の午後7時 ~午後10時スタートまで。★4. 木曜日の午後7時 ~午後10時スタートまで。★5金曜日は午後8時スタートのみ。★6.土曜日の午後8時~ 午後10時スタートまで。★7.日曜日の午後8時~午後10時スタートまで。🔺同じ日本語レベルの人が3人以上集まらない限り、レッスンは開講されません。ご注意ください。

 

▲※上記の開講時間は全てフィリピン時間になります。(日本時間のマイナス1時間です。)